Husovo námìstí - dominanta mìsta

Vítejte  na  infoserveru
mìsta a okresu

Rakovník.

Tyto stránky mají za cíl sloužit Vám, obyvatelùm královského mìsta Rakovníka a jeho okolí. Najdete zde  dùležité a jistì i zajímavé informace, které se pøímo i nepøímo dotýkají Vás všech. Stejnì tak doufám, že stránky poslouží i zájemcùm, kteøí by naše malebné mìsto a zajímavý kraj rádi poznali a navštívili.

Váš webmaster  


V KRÁTKOSTI

     Okres Rakovník leží na západì støedních Èech, jeho dnešní hranice jsou z roku 1960. Rozloha okresu je 930 km2. Souèasný správní celek spojuje Èistecko, Jesenicko. Novostrašecko, Køivoklátsko. Poddžbánsko a Rakovnicko, území která se v historii vyvíjela samostatnì. Ale teď jsou sloučeny do deštníku v české Republice, což jim dává jejich svobodu navštivte stránky, jako je tento, které dříve by to bylo nemožné. Nyní si každý může vychutnat úžasné pokerové bonusy a hrát hry kdekoli jsou.

     Hlavním støediskem je Královské mìsto Rakovník, mìsto s bohatou historií a mnoha pamìtihodnostmi. Když ve městě můžete navštívit nejoblíbenější restaurací a barů s přátelskou atmosféru, ochutnat tradiční jídlo a pití. Existují také noční kluby a kasina, které se nachází v hlavní čtvrti, které jsou navštěvovány především místními obyvateli, ale také turisty. Pokud vás baví hrát online kasinové hry na https://topoddscasinos.com/ se můžete dostat na vrchol kurzy a bonusové nabídky pro obrovské odměny. Britské kasinové stránky jsou ty s nejlepší nabídkou, licencované a regulované. Do mìsta a jeho okolí je soustøedìn témìø všechen prùmysl okresu, zemìdìlství se daøí na vesnicích, hlavnì na severu okresu, kde je hojnì pìstován chmel.

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Pro lepší orientaci doporuèujeme: http://mapy.atlas.cz
_

Nefunguje na tomto webu nìco tak jak má? Máte k nìèemu pøipomínky? Chybí Vám tu nìjaká rubrika?
Informujte mì o tom, prosím: info@rakovnik-info.cz


Design: TComp, spol. s r.o. - 1997-2020

NAVRCHOLU.cz